Нашата мисија е создавање на професионална организација која ќе придонесе и работи на намалување на бројот на млади колеги кои ја напуштаат РМ. Наша визија е општ лекар т.е лекар на специјализација образован по највисоките Европски и светски стандарди за медицинска едукација – лекар сериозно одговорен пред медицинските етички принципи, со цврсто изграден морал кон својата професија и кон колегите.

Scroll to Top